Din integritet hos Allsa (GDPR)

Allsa tar ansvar för att din identitet som besökare på allsa.se ska skyddas. Det är ytterst viktigt för oss att användare ska ha förtroende för de tjänster vi erbjuder. Vår personuppgiftspolicy förklarar hur vi samlar in, använder information om våra användare och skyddar våra användares integritet. Personuppgiftspolicyn har som syfte att beskriva behandlingen av personuppgifter som sker för den tjänst som erbjuds på www.allsa.se. Om du inte godtar vår personuppgiftshantering, i enlighet med denna personuppgiftspolicy eller våra andra villkor, ber vi dig avstå från att använda Tjänsterna.

1. Definitioner

Personuppgifter är information som direkt eller indirekt med andra uppgifter kan hänföras till en fysisk levande person. Exempel på personuppgifter är namn, adress, telefonnummer och e-postadress.
Behandling av personuppgifter innefattar all hantering av personuppgifter, till exempel insamling, registrering, analysering och lagring.
Personuppgiftsansvarig är den som ensam eller tillsammans med annan bestämmer ändamål och medel för behandlingen av personuppgifterna och som ytterst ansvarar för att behandlingen sker i enlighet med tillämplig personuppgiftslagstiftning.

2. Vilka personuppgifter som vi samlar in, varifrån vi samlar in dem och varför vi behandlar dem

Vi samlar direkt och indirekt in information om dig när du köper en tjänst och när du använder våra tjänster. För att ge dig en tydlig bild av hur personuppgiftsbehandlingen går till har vi delat in personuppgifterna i två kategorier utifrån hur de samlas in:

A) Personuppgifter som du själv lämnar till oss
När du köper en tjänst lämnar du uppgifter om dig själv såsom namn, adress, telefonnummer och e-postadress, men även innehåll i meddelanden. Personuppgifter i den här kategorin utmärks av att du aktivt lämnar dem till oss genom att t.ex. fylla i webbformulär skapade för det syftet.

B) Personuppgifter som samlas in när du använder Tjänsterna
När du använder vår tjänst registrerar vi information om din användning. Denna information omfattar vilka sidor du besöker och hur du beter dig på webbplatsen. Informationen kan delas upp i följande underkategorier:

1) Teknisk information om din enhet
Genom serverloggar och andra verktyg registrerar vi information om enheten du använder för ditt besök på webbplatsen. Denna information kan omfatta operativsystem, webbläsarversion, IP-adresser, cookies och unika identifieringsfiler.

2) Information om hur du använder webbplatsen; användarbeteende
När du använder allsa.se, registreras denna aktivitet automatiskt i våra dataloggar. Denna information kan omfatta hur du klickar och navigerar på vår webbplats.

3) Platsinformation
När du använder alls.se beräknar vi din ungefärliga geografiska position, baserat på den IP-adress du använder. Om du har accepterat platstjänster på din dator eller i din telefon/surfplatta kommer vi att löpande samla in mer detaljerade uppgifter om din geografiska position. Uppgifterna används för att kunna ge dig platsanpassad information och marknadsföring. Informationen kan också komma att användas i utvecklingen av nya produkter och tjänster och för att ge dig anpassat innehåll, såsom annonser som är relevanta för dig. Om du inte längre vill att vi ska kunna samla in detaljerade uppgifter om din geografiska position kan du när som helst stänga av platstjänster på din dator eller i din telefon/surfplatta. Vi kommer i sådana fall därefter endast att beräkna en ungefärlig geografisk plats baserat på din IP-adress.

4) Cookies och annat innehåll som lagras lokalt på din enhet
När du använder allsa.se försöker vi med olika verktyg att känna igen dig och lära oss mer om dig som användare. Se mer om vår användning av cookies nedan.

3. Ändamål och rättslig grund för behandlingen - vad används uppgifterna till och med vilken rätt?

Vi behandlar personuppgifter för följande ändamål baserat på angivna rättsliga grunder.

A) Behandling
1) Lämna en bokningsförfrågan

2) För att vi ska kunna vara behjälpliga om du kontaktar oss.

3) För att vi ska kunna ta betalt för produkter och tjänster.

4) För att vi (om du inte har begärt spärr) ska kunna skicka information och marknadsföring till dig via e-post.

B) Kategorier av personuppgifter

1) Person- och kontaktuppgifter

2) Person- och kontaktuppgifter

3) Person- och kontaktuppgifet betalningsuppgifter

4) Person- och kontaktuppgifter

C) Rättsliga grunder

1) För att fullgöra åtaganden som avtalats med dig.

2) För att fullgöra åtaganden som avtalats med dig eller andra berättigade intressen.
3) För att fullgöra åtaganden som avtalats med dig.
4) För att fullgöra åtaganden som avtalats med dig, samtycke eller andra berättigade intressen.

Vi använder personuppgifter för att ge dig mer användarvänliga tjänster. Detta avser framför allt din upplevelse i samband med registrering och köp av produkter och tjänster.
Personuppgifter behandlas även i syfte att vi ska kunna anpassa visningen av tjänsten till den enhet du använder och därmed ge dig en bättre användarupplevelse.
Förebygga, begränsa och utreda missbruk av allsa.se
Vi använder personuppgifter som rör våra användares identitet, aktiviteter och tekniska data för att förebygga, begränsa och utreda olika former av missbruk av Tjänsten och för att förhindra brottsliga aktiviteter. Med missbruk avser vi bland annat brott som t.ex. bedrägerier och hot, id-kapning, trakasserier samt övriga aktiviteter som är olagliga eller otillåtna enligt våra Användarvillkor.

4. Var behandlar vi dina personuppgifter?

Dina personuppgifter behandlas inom Europeiska Unionen/Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet (EU/EES), men Allsa kan i vissa fall komma att överföra personuppgifter till och behandla dessa i länder utanför EU/EES (ett så kallat "tredje land"). För det fall överföring och behandling av personuppgifter sker utanför EU/EES säkerställer Allsa att lämpliga skyddsåtgärder finns. Lämpliga skyddsåtgärder kan t.ex. vara tecknande av avtal som inkluderar standardavtalsklausuler för dataöverföring som antagits och godkänts av EU-kommissionen, anlitande av företag i länder som EU-kommissionen beslutat har en godkänd nivå av dataskydd eller anlitande av företag som upprätthåller samma skyddsnivå som inom EU/EES genom att t.ex. ha anslutit sig till den så kallade Privacy Shield-överenskommelsen mellan EU och USA. Om du vill få ytterligare information om överföring av personuppgifter till länder utanför EU/EES eller få en kopia av de skyddsåtgärder som har vidtagits eller information om var dessa har gjorts tillgängliga är du välkommen att kontakta oss på kundservice@allsa.se

5. Överföring av personuppgifter

Dina personuppgifter som du anger vid användning av vår tjänst skickas vidare till den aktör du valt att komma i kontakt med i samband med din bokningsförfrågan. Vi kommer inte att dela, sälja, överlåta eller på annat sätt lämna ut personuppgifter utöver vad som anges i denna personuppgiftspolicy om vi inte är skyldiga att göra det till följd av rättslig skyldighet eller om vi först har fått ditt samtycke. Allsa.se kan lämna ut personuppgift till tredje part, såsom t.ex. polis eller annan myndighet, om det rör utredning av brott eller om allsa.se annars är skyldigt att lämna ut sådan uppgift med stöd av lag eller myndighetsbeslut.
Vi kan också, efter en intresseavvägning, välja att lämna ut information till personuppgiftsbiträden som behandlar personuppgifter på uppdrag av oss. Personuppgiftsbiträden som tillhandahåller tjänster till oss kommer vara underställda sekretess och kommer inte att tillåtas att använda uppgifterna för andra ändamål än att leverera tjänster till oss.

6. Lagring och gallring av personuppgifter

Dina personuppgifter lagras inte längre än det är nödvändigt för att kunna uppfylla ändamålen med behandlingen såsom de beskrivs i denna personuppgiftspolicy. Dina personuppgifter gallras eller anonymiseras när de inte längre är relevanta för de ändamål som de har samlats in för.

7. Registerutdrag, rättelse, blockering och radering

Privatpersoner har rätt att kostnadsfritt, en gång per kalenderår, få information om vilka personuppgifter vi behandlar. Begäran görs skriftligt och ska innehålla de uppgifter du använt vid användning av vår tjänst eller korrespondens med oss och undertecknas av den sökande samt innehålla kopia av giltig ID-handling. Begäran sänds till:
Allsa AB
Kundservice
Mobilgatan 5
126 26 HÄGERSTEN
Utdragen sänds till den sökandes folkbokföringsadress inom en månad från det att ansökan inkommit till allsa.se.
Du har dessutom rätt att när som helst begära att vi antingen rättar, blockerar eller raderar personuppgifter i enlighet med vad som anges i tillämplig lag.

8. Ändringar i personuppgiftspolicyn

Personuppgiftspolicyn som publicerats här kommer att uppdateras regelbundet för att alla aktuella ändringar i hur vi behandlar personuppgifter ska finnas tillgängligt för samtliga intressenter. Denna personuppgiftspolicy blev senast uppdaterad den 15 augusti 2019.

9. Marknadsföring

I vissa fall kan vi anse att det ligger i ditt intresse att se viss annonsering från oss. I dessa fall förbehåller vi oss rätten att marknadsföra annonser mot våra besökare i kanaler som exempelvis Google, Bing, Facebook, Youtube och liknande annonsnätverk. Annonseringen sker bland annat genom remarketing beroende på ditt engagemang på allsa.se. Vår ambition med denna annonsering är att erbjuda våra besökare och användare ett mervärde.

10. Kontaktuppgifter

Allsa AB är personuppgiftsansvarig för den personuppgiftsbehandling som sker på www.allsa.se.
För att utöva rättigheterna enligt ovan eller om du har frågor om vår behandling går det bra att kontakta oss på följande adress:
Allsa AB
Mobilgatan 5
126 26 HÄGERSTEN